“Simonstrasse, Wuppertal”

2010

C-Print vom Negativ